Skip to content

Galaxies M81 and M82

Galaxies M81 and M82 - NASA

Galaxies M81 and M82 - NASA

STARMUS Star Party Data from Astronomy Magazine and Explore Scientific

Another step out in distance brings us to a pair of beautiful galaxies gracefully dancing through space together. In Ursa Major, the Big Dipper (Plough), M81 and M82 form a spiral galaxy and a strange, distorted object that are tugging on each other by gravity. Telescopes are time machines, because photons striking our eyes move at the finite speed of light. So we are seeing objects like these galaxies as they appeared 12 million years ago, long before our ancestors walked on Earth.

Distance = 12 million light-years

Մի քիչ էլ հեռանալով կտեսնենք մի զույգ գեղեցիկ գալակտիկաների, որոնք նրբագեղորեն պարում են տիեզերքում միասին: Մեծ արջի համաստեղության M81-ը և M82-ը կազմում են պարուրաձև գալակտիկաներ: Աստղադիտակները ժամանակի մեքենաներ են, քանի որ մեր աչքերին հարվածող ֆոտոնները շարժվում են լույսի սահմանափակ արագությամբ: Այսպիսով, մենք տեսնում ենք օբյեկտները ինչպիսիք այս այս գալակտիկաներն են, ինչպես նրանք կլինեին 12 միլիոն տարի առաջ՝ մեր նախնիների Երկրի վրա քայլելուց շատ առաջ:

Learn more about M81:

Learn more about M82:

 


Explore Scientific - Generation II - 12-inch Truss Tube Dobsonian Telescope - DOB1245-00

Learn more about the Explore Scientific Truss Tube Dobsonians
Read Astronomy Magazine
Attend STARMUS

Back to the Object List 

M81 and M82 QR Code